พิมพ์โครงการ
โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2563
รพ.สต.บ้านหนองงิ้ว ตำบลตากตก

นายสันติ โพธิ์ทอง
นักวชาการสาธารณสุขชำนาญการ
055-898555
bantaknew201@hotmail.com
57,000.00 (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
เงินบำรุง,ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562,เงินบำรุง,งบ QOF ปี 2562