รอการตรวจสอบและอนุมัติ
# ชื่อโครงการ หน่วยงาน ราคารวม ผู้รับผิดชอบ วันที่บันทึกโครงการ แก้ไขโครงการล่าสุด สถานะ
1 โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิพท์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก สสอ.เมืองตาก 15,380.00 นางสาวมณกร ครองต๊ะ 26 มี.ค. 2567 29 มี.ค. 2567 03:53:19

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

2 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลสามเงา โรงพยาบาลสามเงา 168,141.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 26 มี.ค. 2567 29 มี.ค. 2567 03:57:05

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) และเครื่องคอมพิวเตอร์ รพ.สต.ตำบลไม้งาม 78,070.00 นางปาริชาติ บุญปาล 29 มี.ค. 2567 29 มี.ค. 2567 03:50:40

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

4 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับอาคารแยกโรค โรงพยาบาลสามเงา 115,430.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 1 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2567 08:54:43

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

5 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 6 ตำบลรวมไทยพัฒนา 92,600.00 นางสาวก้งปอ เพชรคีรีราษฎร์ 1 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2567 08:58:10

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

6 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ สสช.บ้านทรัพย์อนันต์ 18 12,700.00 นางสาวราตรี อรุณนที 1 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2567 09:02:09

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

7 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ สสช.บ้านป่าคาเก่า 37,200.00 นางสาวธนาภรณ์ พงศ์วรเมธี 1 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2567 09:05:51

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

ไม่อนุมัติโครงการ
# ชื่อโครงการ หน่วยงาน ราคารวม ผู้รับผิดชอบ วันที่บันทึกโครงการ แก้ไขโครงการล่าสุด สถานะ
โครงการอนุมัติ
# ชื่อโครงการ หน่วยงาน ราคารวม ผู้รับผิดชอบ วันที่บันทึกโครงการ แก้ไขโครงการล่าสุด สถานะ
1 โครงการเช่าระบบ Cloud Server ปีงบประมาณ 2559 โรงพยาบาลแม่สอด 51,360.00 นายสุชาติ พรเจริญพงศ์ 13 ก.ย. 2559 19 ก.ย. 2559 02:54:38

โครงการอนุมัติ

2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาล โรงพยาบาลแม่ระมาด 100,730.00 นางปฏิมา ศิลา 1 พ.ย. 2559 11 พ.ย. 2559 02:46:38

โครงการอนุมัติ

3 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 98,300.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 8 พ.ย. 2559 2 ธ.ค. 2559 03:08:40

โครงการอนุมัติ

4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 134,500.00 นางปฏิมา ศิลา 6 ม.ค. 2560 19 ม.ค. 2560 04:36:46

โครงการอนุมัติ

5 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 272,280.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 6 ม.ค. 2560 27 ม.ค. 2560 02:38:59

โครงการอนุมัติ

6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง ปี2560 สสอ.ท่าสองยาง 453,600.00 นายโกสินทร์ ยอดแสน 17 ม.ค. 2560 -

โครงการอนุมัติ

7 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้และเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตอบรับการใช้งานมากขึ้น โรงพยาบาลสามเงา 89,000.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 23 ม.ค. 2560 -

โครงการอนุมัติ

8 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ต่อพ่วงโรงพยาบาลแม่สอด ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลแม่สอด 48,600.00 นายจุมภฏ โสตถิถาวร 8 ก.พ. 2560 6 มี.ค. 2560 04:26:04

โครงการอนุมัติ

9 โครงการจัดหาครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 108,733.00 นางปฏิมา ศิลา 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 07:29:58

โครงการอนุมัติ

10 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านมูเซอ รพ.สต.บ้านมูเซอ ตำบลแม่ท้อ 36,900.00 นางสาวชลธิชา จอยแปลง 13 มี.ค. 2560 -

โครงการอนุมัติ

11 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 209,020.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 28 มี.ค. 2560 10 เม.ย. 2560 05:07:54

โครงการอนุมัติ

12 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ปี 2560 สสจ.ตาก 310,000.00 นางวรรณวิมล สมเจริญสิน 11 เม.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

13 โครงการพัฒนาระบบเครือข่าายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2560 โรงพยาบาลวังเจ้า 58,400.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 1 พ.ค. 2560 8 พ.ค. 2560 10:52:20

โครงการอนุมัติ

14 จัดซื้อครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 28,000.00 นางวรรณวิมล สมเจริญสิน 2 พ.ค. 2560 8 พ.ค. 2560 10:52:53

โครงการอนุมัติ

15 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 105,440.00 นางปฏิมา ศิลา 15 พ.ค. 2560 26 พ.ค. 2560 03:24:04

โครงการอนุมัติ

16 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขอำเภอท่าสองยางปี 2560 สสอ.ท่าสองยาง 42,000.00 นายโกสินทร์ ยอดแสน 18 พ.ค. 2560 26 พ.ค. 2560 03:24:55

โครงการอนุมัติ

17 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขอำเภอแม่สอดประจำปี 2560 สสอ.แม่สอด 856,800.00 นายสุรินทร์ จารสเย็น 18 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2560 04:57:06

โครงการอนุมัติ

18 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 55,500.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 22 พ.ค. 2560 26 พ.ค. 2560 03:26:17

โครงการอนุมัติ

19 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลแม่สอด ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลแม่สอด 32,580.00 นายจุมภฏ โสตถิถาวร 31 พ.ค. 2560 13 มิ.ย. 2560 08:59:49

โครงการอนุมัติ

20 โครงการจัดศื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านสระตลุง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รพ.สต.บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง 29,000.00 นายบุญเทียม ทองคำ 31 พ.ค. 2560 13 มิ.ย. 2560 09:00:31

โครงการอนุมัติ

21 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านลานสอ อำเภอเมืองตาก รพ.สต.บ้านลานสอ ตำบลวังประจบ 29,000.00 นายสรรเพชร รัตนภักดิ์ดีกุล 31 พ.ค. 2560 13 มิ.ย. 2560 09:01:21

โครงการอนุมัติ

22 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 114,190.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 31 พ.ค. 2560 13 มิ.ย. 2560 09:01:55

โครงการอนุมัติ

23 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 278,310.00 นางปฏิมา ศิลา 13 มิ.ย. 2560 30 มิ.ย. 2560 08:14:05

โครงการอนุมัติ

24 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา รพ.สต.บ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง 21,000.00 นายสำเริง แหงมมา 17 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2560 08:28:42

โครงการอนุมัติ

25 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 23,000.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 17 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2560 08:29:12

โครงการอนุมัติ

26 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้และเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตอบรับการใช้งานมากขึ้น โรงพยาบาลสามเงา 34,800.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 17 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2560 08:29:46

โครงการอนุมัติ

27 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง ปี 2560 สสอ.ท่าสองยาง 114,000.00 นายโกสินทร์ ยอดแสน 31 ก.ค. 2560 31 ก.ค. 2560 05:58:55

โครงการอนุมัติ

28 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 54,688.00 นางปฏิมา ศิลา 25 ส.ค. 2560 11 ก.ย. 2560 05:22:18

โครงการอนุมัติ

29 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 259,582.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 25 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560 03:32:47

โครงการอนุมัติ

30 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านลานสอ รพ.สต.บ้านลานสอ ตำบลวังประจบ 22,000.00 นายสรรเพชร รัตนภักดิ์ดีกุล 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

31 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านสระตลุง รพ.สต.บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง 22,000.00 นายสายใด อีแวนส์ 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

32 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านลานห้วยเดื่อ รพ.สต.บ้านลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดง 21,000.00 นายพิสิษฐ์ เจ๊กพ่วง 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

33 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านหนองแขม รพ.สต.บ้านหนองแขม ตำบลแม่ท้อ 22,000.00 นางรัชนีย์ บุญต่อ 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

34 ุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านลานสาง รพ.สต.บ้านลางสาง ตำบลแม่ท้อ 22,000.00 นางพรทิพย์ ศรีธิทอง 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

35 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านโป่งแค รพ.สต.บ้านโป่งแค ตำบลวังประจบ 22,000.00 นายวีรวุฒิ กาวีระ 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

36 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านโป่งแดง รพ.สต.บ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง 22,000.00 นายสำเริง แหงมมา 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

37 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านวังประจบ รพ.สต.ตำบลวังประจบ 22,000.00 นายรุ่งโรจน์ จุลภาคี 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

38 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านหนองนกปีกกา รพ.สต.บ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง 22,000.00 นางณัฐธีมา เจดีย์วุฒิ 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

39 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ปี 2560 โรงพยาบาลวังเจ้า 255,600.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 7 พ.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

40 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 174,400.00 นางปฏิมา ศิลา 9 พ.ย. 2560 9 พ.ย. 2560 09:15:11

โครงการอนุมัติ

41 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 324,850.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 14 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 06:35:35

โครงการอนุมัติ

42 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านรี รพ.สต.ตำบลย่านรี 21,000.00 นายสมใจ เริญกาศ 8 ม.ค. 2561 -

โครงการอนุมัติ

43 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังจันทร์ รพ.สต.บ้านวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์ 21,000.00 นายสมศักดิ์ เอี่ยมรอด 8 ม.ค. 2561 -

โครงการอนุมัติ

44 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 49,600.00 นางวรรณวิมล สมเจริญสิน 12 ม.ค. 2561 -

โครงการอนุมัติ

45 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องที่เสียหายไม่สามารถใช้งานได้ โรงพยาบาลสามเงา 13,000.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 5 ก.พ. 2561 5 ก.พ. 2561 07:51:08

โครงการอนุมัติ

46 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโรงพยาบาลแม่สอด ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลแม่สอด 31,958.00 นายจุมภฎ โสตถิถาวร 13 ก.พ. 2561 -

โครงการอนุมัติ

47 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 460,500.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 22 ก.พ. 2561 -

โครงการอนุมัติ

48 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2560 รพ.สต.บ้านน้ำดิบ ตำบลสมอโคน 58,000.00 นางเสาร์แก้ว โม้พวง 20 มี.ค. 2561 -

โครงการอนุมัติ

49 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2560 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลท้องฟ้า 29,000.00 นายนิสิต บัวเผื่อน 20 มี.ค. 2561 -

โครงการอนุมัติ

50 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2560 รพ.สต.ตำบลทุ่งกระเชาะ 29,000.00 นายเกษม ปันตา 20 มี.ค. 2561 -

โครงการอนุมัติ

51 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2560 รพ.สต.บ้านแม่ยะ ตำบลเกาะตะเภา 29,000.00 นางเกตุทิพย์ เชียงคำ 20 มี.ค. 2561 -

โครงการอนุมัติ

52 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2560 รพ.สต.ตำบลตากตก 58,000.00 นายกฤช สอนกอง 20 มี.ค. 2561 -

โครงการอนุมัติ

53 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2560 รพ.สต.บ้านห้วยพลู ตำบลท้องฟ้า 29,000.00 นายสุรัตน์ โม้พวง 20 มี.ค. 2561 -

โครงการอนุมัติ

54 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 45,960.00 นางปฏิมา ศิลา 4 เม.ย. 2561 -

โครงการอนุมัติ

55 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องที่เสียหายไม่สามารถใช้งานได้ โรงพยาบาลสามเงา 22,000.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 18 เม.ย. 2561 -

โครงการอนุมัติ

56 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข ประจำปี 2561 รพ.สต.บ้านปางส้าน ตำบลด่านแม่ละเมา 71,400.00 นายเชิดชัย วงษ์ถา 2 พ.ค. 2561 -

โครงการอนุมัติ

57 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข ประจำปี 2561 รพ.สต.บ้านเจดีย์โค๊ะ ตำบลมหาวัน 48,380.00 นายชานนท์ พุฒิไชยจรรยา 2 พ.ค. 2561 7 พ.ค. 2561 03:57:58

โครงการอนุมัติ

58 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข ประจำปี 2561 รพ.สต.บ้านแม่กื๊ดหลวง ตำบลแม่กาษา 70,300.00 นางสาวนารี กัลยาลอง 8 พ.ค. 2561 8 พ.ค. 2561 05:20:41

โครงการอนุมัติ

59 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข ประจำปี 2561 รพ.สต.บ้านแม่กุใหม่ ตำบลแม่กุ 42,900.00 นายสายันต์ คำพิโล 28 มิ.ย. 2561 -

โครงการอนุมัติ

60 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข ประจำปี 2561 รพ.สต.บ้านปูเตอร์ ตำบลแม่กุ 69,850.00 นางสาวดวงมณี นาละต๊ะ 28 มิ.ย. 2561 -

โครงการอนุมัติ

61 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข ประจำปี 2561 รพ.สต.บ้านห้วยไม้แป้น ตำบลมหาวัน 21,950.00 นายทิวากร หงษ์วิเศษ 28 มิ.ย. 2561 -

โครงการอนุมัติ

62 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข ประจำปี 2561 รพ.สต.บ้านแม่กื้ดสามท่า ตำบลแม่กาษา 24,500.00 นางชญานิศ พรมเอี่ยม 18 ก.ค. 2561 22 ส.ค. 2561 08:00:32

โครงการอนุมัติ

63 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาล โรงพยาบาลอุ้มผาง 210,000.00 นายสมยศ นาเบ้า 6 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 02:52:58

โครงการอนุมัติ

64 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาล โรงพยาบาลท่าสองยาง 350,000.00 นายเทิดศักดิ์ บุญชู 25 ต.ค. 2561 25 ต.ค. 2561 09:05:08

โครงการอนุมัติ

65 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 30,800.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 9 พ.ย. 2561 9 พ.ย. 2561 07:51:42

โครงการอนุมัติ

66 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 149,300.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 19 พ.ย. 2561 -

โครงการอนุมัติ

67 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 269,600.00 นางวรรณวิมล สมเจริญสิน 26 พ.ย. 2561 -

โครงการอนุมัติ

68 โครงการจัดหาครุภัณฑืคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ตาก 134,300.00 นายบุญฤทธิ์ วงศ์เชวงทรัพย์ 3 ม.ค. 2562 -

โครงการอนุมัติ

69 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน รพ.สต.บ้านหนองหลวง ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก รพ.สต.บ้านหนองหลวง ตำบลสามหมื่น 67,500.00 นายบรรเจิด สืบพงศ์ตระกูล 3 ม.ค. 2562 -

โครงการอนุมัติ

70 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน รพ.สตงบ้านแสม ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก รพ.สต.บ้านแสม ตำบลสามหมื่น 2,100.00 นายมนัส คำคีรีกุล 3 ม.ค. 2562 -

โครงการอนุมัติ

71 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 46,000.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 3 ม.ค. 2562 -

โครงการอนุมัติ

72 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 103,540.00 นางปฏิมา ศิลา 14 ม.ค. 2562 -

โครงการอนุมัติ

73 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 168,400.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 8 ก.พ. 2562 -

โครงการอนุมัติ

74 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องที่เสียหายไม่สามารถใช้งานได้ โรงพยาบาลสามเงา 80,500.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 8 ก.พ. 2562 -

โครงการอนุมัติ

75 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 18,500.00 นางวรรณวิมล สมเจริญสิน 25 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 09:35:34

โครงการอนุมัติ

76 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ สสอ.พบพระ 219,610.00 นางสาวศุภลักษณ์ ประดิษฐกุล 28 ก.พ. 2562 1 มี.ค. 2562 08:06:46

โครงการอนุมัติ

77 จัดซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. จ.ตาก โรงพยาบาลสามเงา 804,300.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 25 เม.ย. 2562 -

โครงการอนุมัติ

78 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต. พื้นที่อำเภอเมืองตาก จำนวน 14 แห่ง สสอ.เมืองตาก 301,000.00 นายสรรเพชร รัตนภักดิ์ดีกุล 26 เม.ย. 2562 -

โครงการอนุมัติ

79 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2562 โรงพยาบาลวังเจ้า 33,900.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 28 พ.ค. 2562 -

โครงการอนุมัติ

80 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โรงพยาบาลอุ้มผาง 350,000.00 นายสมยศ นาเบ้า 23 ก.ค. 2562 -

โครงการอนุมัติ

81 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2562 โรงพยาบาลวังเจ้า 30,180.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 23 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562 04:02:13

โครงการอนุมัติ

82 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 40,000.00 นายกิตติคุณ บัวบาน 14 ส.ค. 2562 -

โครงการอนุมัติ

83 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลวังเจ้า 18,700.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 26 ส.ค. 2562 29 ส.ค. 2562 05:08:13

โครงการอนุมัติ

84 โครงการการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขประจำปี 2562 สสอ.แม่สอด 1,348,500.00 นายอภิสิทธิ์ ประหลาดเนตร 5 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562 04:12:00

โครงการอนุมัติ

85 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2562 โรงพยาบาลวังเจ้า 4,950.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 5 ก.ย. 2562 -

โครงการอนุมัติ

86 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 130,500.00 นางอัญชลี บรรลือ 5 ก.ย. 2562 -

โครงการอนุมัติ

87 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลวังเจ้า 21,500.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 9 ก.ย. 2562 -

โครงการอนุมัติ

88 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2562 โรงพยาบาลวังเจ้า 6,400.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 20 ก.ย. 2562 -

โครงการอนุมัติ

89 จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์เพื่อทดแทนเครื่องที่ไม่สามารถใช้งานได้ โรงพยาบาลสามเงา 2,100.00 นางสาวศรัณยา ต๊ะคำ 21 ต.ค. 2562 -

โครงการอนุมัติ

90 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2562 โรงพยาบาลวังเจ้า 163,741.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 12 พ.ย. 2562 -

โครงการอนุมัติ

91 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 135,000.00 นางปฏิมา ศิลา 28 พ.ย. 2562 -

โครงการอนุมัติ

92 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2563 รพ.สต.ตำบลท้องฟ้า 32,500.00 นายวีระชัย แสนพลอ่อน 28 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2562 05:34:13

โครงการอนุมัติ

93 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2563 รพ.สต.ตำบลทุ่งกระเชาะ 24,500.00 นายเกษม ปันตา 28 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2562 05:34:27

โครงการอนุมัติ

94 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2563 รพ.สต.ตำบลตากตก 24,500.00 นายกฤช สองกอง 28 พ.ย. 2562 -

โครงการอนุมัติ

95 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2563 รพ.สต.บ้านแม่บอน ตำบลตากออก 32,500.00 นายเรืองเดช มณเทียรชัย 28 พ.ย. 2562 -

โครงการอนุมัติ

96 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2563 รพ.สต.ตำบลสมอโคน 32,500.00 นายพนัส มานัสฤดี 28 พ.ย. 2562 -

โครงการอนุมัติ

97 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2563 รพ.สต.บ้านยางโอง ตำบลแม่สลิด 32,500.00 นางวาสนา พันธุ์ศิริ 28 พ.ย. 2562 -

โครงการอนุมัติ

98 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2563 รพ.สต.บ้านยางโองนอก ตำบลแม่สลิด 57,000.00 นายจักริน ภู่มา 28 พ.ย. 2562 -

โครงการอนุมัติ

99 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2563 รพ.สต.บ้านหนองงิ้ว ตำบลตากตก 57,000.00 นายสันติ โพธิ์ทอง 28 พ.ย. 2562 -

โครงการอนุมัติ

100 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2563 รพ.สต.ตำบลเกาะตะเภา 65,000.00 นายชำนาญ พิพัฒน์ศาสตร์ 28 พ.ย. 2562 -

โครงการอนุมัติ

101 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2563 รพ.สต.ตำบลแม่สลิด 65,000.00 นายมั่นหมาย นิมิตล้ำ 28 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2562 08:34:35

โครงการอนุมัติ

102 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2563 รพ.สต.บ้านเด่นไม้ซุง ตำบลแม่สลิด 65,000.00 นายสมชาย สอนไคร้ 28 พ.ย. 2562 -

โครงการอนุมัติ

103 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ติดตั้ง และซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบ้านตาก 315,000.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 19 ธ.ค. 2562 19 ธ.ค. 2562 07:30:21

โครงการอนุมัติ

104 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 186,600.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 19 ธ.ค. 2562 19 ธ.ค. 2562 07:38:17

โครงการอนุมัติ

105 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขประจำปี 2562 สสอ.แม่สอด 470,400.00 นายอภิสิทธิ์ ประหลาดเนตร 25 ธ.ค. 2562 -

โครงการอนุมัติ

106 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 322,200.00 นางวรรณวิมล สมเจริญสิน 29 ม.ค. 2563 -

โครงการอนุมัติ

107 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 61,000.00 นางปฏิมา ศิลา 7 ก.พ. 2563 7 ก.พ. 2563 08:40:14

โครงการอนุมัติ

108 โครงการติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่าย เพื่อตอบสนองการให้บริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1,280,000.00 นายชลอวัฒน์ อินปา 13 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563 04:03:41

โครงการอนุมัติ

109 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา สสอ.สามเงา 44,000.00 นางสาวพรวรรร อินอุดออน 5 มี.ค. 2563 -

โครงการอนุมัติ

110 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี2563 โรงพยาบาลวังเจ้า 18,500.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 9 มี.ค. 2563 -

โครงการอนุมัติ

111 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 235,800.00 นางวรรณวิมล สมเจริญสิน 26 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2563 02:57:43

โครงการอนุมัติ

112 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทโน๊ตบุ๊กและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สสอ.เมืองตาก 19,690.00 นายสรรเพชร รัตนภักดิ์ดีกุล 12 พ.ค. 2563 -

โครงการอนุมัติ

113 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2563 โรงพยาบาลวังเจ้า 3,700.00 นางสาวดรุวรรณ คลังสรี 10 มิ.ย. 2563 -

โครงการอนุมัติ

114 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน รพ.สต.บ้านท่าไม้แดง ตำบลวังหิน 27,200.00 นายบุญเทียม ทองคำ 16 มิ.ย. 2563 -

โครงการอนุมัติ

115 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบบริการ รพ.สต.คลองขยางโพรง รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง ตำบลน้ำรึม 30,000.00 นายปรมินทร์ ทิอุด 16 มิ.ย. 2563 -

โครงการอนุมัติ

116 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ติดตั้ง และซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบ้านตาก 68,300.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 26 มิ.ย. 2563 26 มิ.ย. 2563 07:35:59

โครงการอนุมัติ

117 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คเพื่อทดแทน โรงพยาบาลอุ้มผาง 20,990.00 นายสมยศ นาเบ้า 1 ก.ค. 2563 2 ก.ค. 2563 02:47:53

โครงการอนุมัติ

118 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก สสอ.แม่ระมาด 6,190.00 นายนพดล ยศบรรเทิง 8 ก.ค. 2563 -

โครงการอนุมัติ

119 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2563 โรงพยาบาลวังเจ้า 1,890.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 10 ก.ค. 2563 10 ก.ค. 2563 06:55:41

โครงการอนุมัติ

120 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 88,000.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 5 ส.ค. 2563 -

โครงการอนุมัติ

121 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 29,000.00 นางวรรณวิมล สมเจริญสิน 14 ส.ค. 2563 -

โครงการอนุมัติ

122 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 26,000.00 นางวรรณวิมล สมเจริญสิน 3 ก.ย. 2563 3 ก.ย. 2563 09:08:23

โครงการอนุมัติ

123 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 44,000.00 นางวรรณวิมล สมเจริญสิน 3 ก.ย. 2563 -

โครงการอนุมัติ

124 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เชียงราย รพ.สต.บ้านแม่เชียงราย ตำบลยกกระบัตร 8,000.00 นายชัยวัฒน์ ปะหะระตา 3 ก.ย. 2563 -

โครงการอนุมัติ

125 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโสน รพ.สต.บ้านหนองโสน ตำบลย่านรี 5,190.00 นายสุเวทย์ คำปลิว 3 ก.ย. 2563 -

โครงการอนุมัติ

126 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข อ.อุ้มผาง จ.ตาก สสช.บ้านกุยต๊ะ 48,300.00 นายชิษณุพงศ์ ศกุณาการ 15 ต.ค. 2563 -

โครงการอนุมัติ

127 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข อ.อุ้มผาง จ.ตาก รพ.สต.บ้านหม่องกั๊วะ 70,300.00 นายเทพฤทธิ์ ยอดยิ่ง 15 ต.ค. 2563 -

โครงการอนุมัติ

128 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข อ.อุ้มผาง จ.ตาก สสช.บ้านร่มเกล้า 5 22,000.00 นางสาวอุทุมพร ตรรกนาถกวิน 20 ต.ค. 2563 -

โครงการอนุมัติ

129 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข อ.อุ้มผาง จ.ตาก รพ.สต.ตำบลโมโกร 22,000.00 นางรัตยา ปันจันทร์ 20 ต.ค. 2563 -

โครงการอนุมัติ

130 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข อ.อุ้มผาง จ.ตาก รพ.สต.บ้านแม่กลองใหม่ ตำบลแม่กลอง 51,500.00 นางสาวพรรณธร วิใจ 20 ต.ค. 2563 -

โครงการอนุมัติ

131 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข อ.อุ้มผาง จ.ตาก รพ.สต.บ้านเปิ่งเคลิ่ง ตำบลแม่จัน 22,000.00 นางสาวปิญชาน์ คงสีสวยวนา 20 ต.ค. 2563 -

โครงการอนุมัติ

132 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ รพ.สต.หนองนกปีกกา รพ.สต.บ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง 3,990.00 นางนภาพร วงศ์ขมิ้น 20 ต.ค. 2563 -

โครงการอนุมัติ

133 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) รพ.สต.บ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง 4,300.00 นายสำเริง แหงมมา 20 ต.ค. 2563 -

โครงการอนุมัติ

134 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง ตำบลน้ำรึม 44,000.00 นายปริมนทร์ ทิอุด 21 ต.ค. 2563 -

โครงการอนุมัติ

135 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2564 โรงพยาบาลวังเจ้า 142,260.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 7 ธ.ค. 2563 -

โครงการอนุมัติ

136 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 37,200.00 นางปฏิมา ศิลา 9 ธ.ค. 2563 9 ธ.ค. 2563 04:21:25

โครงการอนุมัติ

137 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 74,971.00 นางปฏิมา ศิลา 9 ธ.ค. 2563 9 ธ.ค. 2563 05:09:26

โครงการอนุมัติ

138 จัดซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลท่าสองยาง 1,430,000.00 นายธีรพงษ์ เพียกุณา 9 ธ.ค. 2563 9 ธ.ค. 2563 10:02:36

โครงการอนุมัติ

139 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เชียงราย รพ.สต.บ้านแม่เชียงราย ตำบลยกกระบัตร 22,000.00 นายชัยวัฒน์ ปะหะระตา 9 ธ.ค. 2563 -

โครงการอนุมัติ

140 จัดศื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ติดตั้ง และซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบ้านตาก 651,000.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 18 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563 04:49:10

โครงการอนุมัติ

141 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 110,406.00 นางปฏิมา ศิลา 7 ม.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

142 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ติดตั้ง และซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบ้านตาก 32,000.00 นายเจจตินนท์ ต๊ะปินตา 7 ม.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

143 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) เพื่อจัดเก็บข้อมูล รพ.สต. พื้นที่อำเภอเมืองตาก จำนวน 14 แห่ง รพ.สต.บ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน 25,690.00 นางสุรัตนา อินทรฉิม 12 ม.ค. 2564 13 ม.ค. 2564 08:37:55

โครงการอนุมัติ

144 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ติดตั้ง และซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบ้านตาก 52,000.00 นายเจจินนท์ ต๊ะปินตา 14 ม.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

145 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ รพ.สต. ในเขตอำเภออุ้มผางจำนวน 6 แห่ง โรงพยาบาลอุ้มผาง 153,750.00 นายสมยศ นาเบ้า 15 ม.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

146 จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย โรงพยาบาลอุ้มผาง 38,500.00 นายสมยศ นาเบ้า 19 ม.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

147 โครงการจัดศื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Power) เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.ไม้งาม รพ.สต.ตำบลไม้งาม 28,800.00 นางณัฐธีมา เจดีย์วุฒิ 25 ม.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

148 โครงการจัดศื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Power) เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.ปากห้วยไม้งาม รพ.สต.บ้านปากห้วยไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ 28,800.00 นางกฤษณา วงศ์ละ 25 ม.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

149 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน รพ.สต.บ้านหนองหลวง ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก รพ.สต.บ้านหนองหลวง ตำบลสามหมื่น 4,700.00 นายมนัส คำคีรีกุล 17 ก.พ. 2564 -

โครงการอนุมัติ

150 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ตาก 13,770.00 นายบุญฤทธิ์ วงศ์เชวงทรัพย์ 17 ก.พ. 2564 -

โครงการอนุมัติ

151 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน รพ.สต.บ้านขะเนจื้อและเครือข่ายสุขศาลาบ้านห้วยปลากอง สุขศาลาบ้านจื้อพอก่อ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก รพ.สต.บ้านขะเนจื้อ ตำบลขะเนจื้อ 18,460.00 นายวิเชียร สืบวงษ์ดิษฐ์ 17 ก.พ. 2564 -

โครงการอนุมัติ

152 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ติดตั้ง และซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบ้านตาก 154,000.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 17 ก.พ. 2564 -

โครงการอนุมัติ

153 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 372,200.00 นางวรรณวิมล สมเจริญสิน 17 ก.พ. 2564 -

โครงการอนุมัติ

154 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 438,000.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 17 ก.พ. 2564 -

โครงการอนุมัติ

155 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ติดตั้ง และซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบ้านตาก 42,000.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 19 ก.พ. 2564 -

โครงการอนุมัติ

156 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสอ.แม่สอด 846,510.00 นายอภิสิทธิ์ ประหลาดเนตร 19 ก.พ. 2564 -

โครงการอนุมัติ

157 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2564 สสอ.บ้านตาก 60,000.00 นางราตรี อ่องไคร้ 5 มี.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

158 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข อ.อุ้มผาง จ.ตาก รพ.สต.วะครึโค๊ะ ตำบลโมโกร 63,960.00 นางสาวโชติกา อินต๊ะ 19 เม.ย. 2564 -

โครงการอนุมัติ

159 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข อ.อุ้มผาง จ.ตาก รพ.สต.บ้านแม่กลองใหม่ ตำบลแม่กลอง 5,800.00 นางสาวพรรณธร วิใจ 19 เม.ย. 2564 -

โครงการอนุมัติ

160 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข อ.อุ้มผาง จ.ตาก รพ.สต.บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง 39,980.00 นายสุพจน์ ต๊ะมูล 19 เม.ย. 2564 -

โครงการอนุมัติ

161 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข อ.อุ้มผาง จ.ตาก สสช.บ้านกิ่วห้าง 56,360.00 นางจิราพร ต๊ะมูล 19 เม.ย. 2564 -

โครงการอนุมัติ

162 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมิตดตั้งถังหมึกพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์งาน รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง ตำบลน้ำรึม 8,600.00 นายปรมินทร์ ทิอุด 19 เม.ย. 2564 -

โครงการอนุมัติ

163 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านห้วยเหลือง รพ.สต.บ้านห้วยเหลือง ตำบลแม่ท้อ 44,000.00 นายวีร์รัตน์ ขลัง 19 เม.ย. 2564 -

โครงการอนุมัติ

164 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน และจอรับภาพ (Monitor) รพ.สต.บ้านท่าไม้แดง ตำบลวังหิน 30,000.00 นายบุญเทียม ทองคำ 20 เม.ย. 2564 -

โครงการอนุมัติ

165 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน โรงพยาบาลบ้านตาก 46,000.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 21 เม.ย. 2564 -

โครงการอนุมัติ

166 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข อ.อุ้มผาง จ.ตาก สสช.บ้านแม่กลองคี 22,000.00 นางรวีวรรณ ล่องทอง 21 เม.ย. 2564 -

โครงการอนุมัติ

167 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต รพ.สต.บ้านลานสอ รพ.สต.บ้านลานสอ ตำบลวังประจบ 10,990.00 นายสรรเพชร รัตนภักดิ์ดีกุล 23 เม.ย. 2564 -

โครงการอนุมัติ

168 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน สสจ.ตาก 240,000.00 นางวรรณวิมล สมเจริญสิน 23 เม.ย. 2564 -

โครงการอนุมัติ

169 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง ตำบลน้ำรึม 31,500.00 นายปรมินทร์ ทิอุด 13 พ.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

170 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2564 โรงพยาบาลวังเจ้า 41,460.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 13 พ.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

171 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ สสอ.พบพระ 172,020.00 นางวุพัตรา ปัญญา 13 พ.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

172 จัดซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลท่าสองยาง 176,000.00 นายธีรพงษ์ เพียกุณา 13 พ.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

173 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข อ.อุ้มผาง จ.ตาก รพ.สต.บ้านแม่กลองใหม่ ตำบลแม่กลอง 51,000.00 นางสาวพรรณธร วิใจ 1 มิ.ย. 2564 -

โครงการอนุมัติ

174 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไผ่ รพ.สต.บ้านท่าไผ่ ตำบลยกกระบัตร 4,300.00 นายฐาปกร แก้วสีนวล 1 มิ.ย. 2564 -

โครงการอนุมัติ

175 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต รพ.สต.บ้านหนองนกปีกกา รพ.สต.บ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง 21,980.00 นางนภาพร วงศ์ขมิ้น 9 มิ.ย. 2564 24 มิ.ย. 2564 03:09:44

โครงการอนุมัติ

176 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2564 โรงพยาบาลวังเจ้า 17,000.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 9 ส.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

177 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2564 โรงพยาบาลวังเจ้า 9,900.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 9 ส.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

178 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2564 โรงพยาบาลวังเจ้า 2,890.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 9 ส.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

179 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 35,500.00 นางวรรณวิมล สมเจริญสิน 10 ส.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

180 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อสนับสนุนให้กับ รพ.สต.และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ความละเอียดสูง โรงพยาบาลอุ้มผาง 238,435.00 นายสมยศ นาเบ้า 17 ส.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

181 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน รพ.สต.บ้านแสม ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก รพ.สต.บ้านแสม ตำบลสามหมื่น 7,190.00 นายอภิชาติ ธรรมจำนงค์ 17 ส.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

182 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2564 โรงพยาบาลวังเจ้า 5,780.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 24 ส.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

183 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท รพ.สต.บ้านมูเซอ รพ.สต.บ้านมูเซอ ตำบลแม่ท้อ 2,500.00 นายประยุกต์ศาสตร์ มณีวงษ์ 24 ส.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

184 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) รพ.สต.บ้านมูเซอ รพ.สต.บ้านมูเซอ ตำบลแม่ท้อ 23,000.00 นายประยุกต์ศาสตร์ มณีวงษ์ 24 ส.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

185 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท รพ.สต.บ้านลานสาง รพ.สต.บ้านลางสาง ตำบลแม่ท้อ 2,500.00 นางสังวาลย์ ยะนาวงค์ 24 ส.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

186 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านลานสาง รพ.สต.บ้านลางสาง ตำบลแม่ท้อ 22,000.00 นางสังวาลย์ ยะนาวงค์ 24 ส.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

187 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) รพ.สต.บ้านลานสาง รพ.สต.บ้านลางสาง ตำบลแม่ท้อ 30,000.00 นางสังวาลย์ ยะนาวงค์ 24 ส.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

188 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์งาน รพ.สต.บ้านลานสาง รพ.สต.บ้านลางสาง ตำบลแม่ท้อ 7,500.00 นางสังวาลย์ ยะนาวงค์ 7 ก.ย. 2564 7 ก.ย. 2564 07:57:08

โครงการอนุมัติ

189 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน รพ.สต. ทุ่งมะขามป้อม ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก รพ.สต.บ้านทุ่งมะขามป้อม ตำบลพระธาตุ 44,390.00 นายวิษณุ กุดั่น 21 ก.ย. 2564 -

โครงการอนุมัติ

190 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2564 โรงพยาบาลวังเจ้า 101,000.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 21 ก.ย. 2564 11 ต.ค. 2564 02:47:30

โครงการอนุมัติ

191 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2564 รพ.สต.ตำบลท้องฟ้า 60,000.00 นางสาวสิราณี แจ่มเจ๊ก 25 ต.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

192 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2564 รพ.สต.บ้านแม่บอน ตำบลตากออก 90,000.00 นางสาวโสภิต เครือสอน 25 ต.ค. 2564 25 ต.ค. 2564 09:08:00

โครงการอนุมัติ

193 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่และทดแทนครุภัณฑ์ที่เสียหาย โรงพยาบาลสามเงา 124,000.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 29 ต.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

194 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 90,000.00 นางวราภรณ์ พิมพาสอน 29 ต.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

195 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก สสอ.แม่ระมาด 46,580.00 นายนพดล ยศบรรเทิง 12 พ.ย. 2564 -

โครงการอนุมัติ

196 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2564 โรงพยาบาลวังเจ้า 27,880.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 12 พ.ย. 2564 -

โครงการอนุมัติ

197 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลสามเงา 17,000.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 18 พ.ย. 2564 -

โครงการอนุมัติ

198 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา สสอ.สามเงา 21,490.00 นายสุนทร สุตะวัน 21 ธ.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

199 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ติดตั้ง และซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบ้านตาก 893,000.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 21 ธ.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

200 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2565 โรงพยาบาลวังเจ้า 242,590.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 21 ธ.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

201 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 โรงพยาบาลอุ้มผาง 33,800.00 นายสมยศ นาเบ้า 24 ธ.ค. 2564 -

โครงการอนุมัติ

202 โครงการจัดศ์้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก สสอ.เมืองตาก 29,500.00 นายไพฑูรย์ จิตเนาวรัตน์ 4 ม.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

203 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ สสอ.พบพระ 407,100.00 นางสุพัตรา ปัญญา 17 ก.พ. 2565 7 มี.ค. 2565 03:53:04

โครงการอนุมัติ

204 จ้างเหมาติดตั้งระบบบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านตาก 99,900.00 นายชัยรงค์ เรืองฤทธิ์ 22 ก.พ. 2565 21 มี.ค. 2565 04:45:53

โครงการอนุมัติ

205 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สสอ.เมืองตาก 1,276,000.00 นายไพฑูรย์ จิตเนาวรัตน์ 24 มี.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

206 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโสน รพ.สต.บ้านหนองโสน ตำบลย่านรี 27,700.00 นายสุเวทย์ คำปลิว 24 มี.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

207 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงลาน รพ.สต.บ้านดงลาน ตำบลวังจันทร์ 27,700.00 นายนิเทศ คำปาสังข์ 25 มี.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

208 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสมง รพ.สต.บ้านโสมง ตำบลบ้านนา 27,700.00 นางสาวจริยา สุขสบาย 25 มี.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

209 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายางใต้ รพ.สต.บ้านป่ายางใต้ ตำบลสามเงา 55,400.00 นายประเวศ หนุนยศ 25 มี.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

210 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เชียงราย รพ.สต.บ้านแม่เชียงราย ตำบลยกกระบัตร 27,700.00 นายชัยวัฒน์ ปะหะระตา 25 มี.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

211 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลยกกระบัตร 37,800.00 นายไพรัตน์ ได้วงษ์ 25 มี.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

212 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเชียงคา รพ.สต.บ้านหนองเชียงคา ตำบลยกกระบัตร 22,000.00 นายสมบุญ กาวี 25 มี.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

213 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไผ่ รพ.สต.บ้านท่าไผ่ ตำบลยกกระบัตร 22,000.00 นายฐาปกร แก้วสีนวล 25 มี.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

214 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าป๋วย รพ.สต.บ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา 27,700.00 นายทินกร ภูผาเวียง 25 มี.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

215 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านหินลาด-นาไฮ สสช.บ้านหินลาด 22,000.00 นางสาวนิภาพร ดีทุกประการ 25 มี.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

216 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูมวาบ รพ.สต.บ้านอูมวาบ ตำบลบ้านนา 44,000.00 นางสาวแม๊ะพอ เตะเซอ 25 มี.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

217 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ และทดแทนครุภัณฑ์ที่เสียหาย โรงพยาบาลสามเงา 145,740.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 25 มี.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

218 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) รพ.สต.บ้านโป่งแค ตำบลวังประจบ 5,190.00 นายวีระวุฒิ กาวีระ 30 มี.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

219 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 499,600.00 นางโชติกา อินทะนันท์ 31 มี.ค. 2565 21 เม.ย. 2565 07:42:31

โครงการอนุมัติ

220 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อภาระงาน Diagital Hospital และรองรับการปฏิบัติหน้าที่ศูนย์สำรองข้อมูล (DR-Site) แบบเร่งด่วน (Hot Site Data Center) โรงพยาบาลแม่สอด 1,280,000.00 นายจุมภฏ โสตถิถาวร 5 เม.ย. 2565 -

โครงการอนุมัติ

221 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านตาก 24,500.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 25 เม.ย. 2565 -

โครงการอนุมัติ

222 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 18,600.00 นางปฏิมา ศิลา 6 พ.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

223 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) รพ.สต.บ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน 4,000.00 นางสุรัตนา อินทรฉิม 12 พ.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

224 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 96,290.00 นางปฏิมา ศิลา 19 พ.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

225 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA สสจ.ตาก 270,000.00 นางโชติกา อินทะนันท์ 27 พ.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

226 จัดซืั้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านตาก 127,900.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 7 มิ.ย. 2565 -

โครงการอนุมัติ

227 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสอ.แม่สอด 1,030,620.00 นายอภิสิทธิ์ ประหลาดเนตร 7 มิ.ย. 2565 -

โครงการอนุมัติ

228 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านแม่ระวาน รพ.สต.บ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร 55,400.00 นางสาวจิตาพร ทิอุด 9 มิ.ย. 2565 -

โครงการอนุมัติ

229 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านตาก 138,000.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 9 มิ.ย. 2565 -

โครงการอนุมัติ

230 โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงซ่อม ปี 2565 รพ.สต.บ้านดงซ่อม ตำบลเชียงทอง 8,590.00 นางดารุณี สุขดี 22 มิ.ย. 2565 -

โครงการอนุมัติ

231 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านตาก 77,000.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 6 ก.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

232 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2565 รพ.สต.ตำบลแม่สลิด 60,000.00 นางสาวณัฐฎารัตน์ แก้วแสนตอ 17 ส.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

233 โครงการจัดซื้อจัดหาระบบกล้องวงจรปิด แบบ IP Camera โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1,300,000.00 นายสมิทธิ์ เกิดสินธุ์ 17 ส.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

234 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ป้งอกันเครือข่าย โรงพยาบาลสามเงา 86,937.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 23 ส.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

235 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสอ.แม่สอด 35,900.00 นายอภิสิทธิ์ ประหลาดเนตร 23 ส.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

236 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านตาก 189,000.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 24 ส.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

237 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากทางเขื่อน รพ.สต.บ้านปากทางเขื่อน ตำบลวังหมัน 22,000.00 นายพงษ์สุข เกตกลมเกลา 29 ส.ค. 2565 -

โครงการอนุมัติ

238 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน รพ.สต.บ้านขะเนจื้อ ต.ขะเนจื้อ แ.แม่ระมาด จ.ตาก รพ.สต.บ้านขะเนจื้อ ตำบลขะเนจื้อ 13,000.00 นายวิเชียร สืบวงษ์ดิษฐ์ 21 ก.ย. 2565 -

โครงการอนุมัติ

239 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2565 โรงพยาบาลวังเจ้า 148,300.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 21 ก.ย. 2565 -

โครงการอนุมัติ

240 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2566 โรงพยาบาลวังเจ้า 480,000.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 1 พ.ย. 2565 8 พ.ย. 2565 04:25:48

โครงการอนุมัติ

241 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ติดตั้งและซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบ้านตาก 92,000.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 28 พ.ย. 2565 29 พ.ย. 2565 02:59:51

โครงการอนุมัติ

242 จัดซื้อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย) โรงพยาบาลสามเงา 2,959.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 29 พ.ย. 2565 29 พ.ย. 2565 03:05:38

โครงการอนุมัติ

243 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้าปี 2566 โรงพยาบาลวังเจ้า 110,000.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 29 พ.ย. 2565 29 พ.ย. 2565 03:11:49

โครงการอนุมัติ

244 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 391,860.00 นางปฏิมา ศิลา 29 พ.ย. 2565 29 พ.ย. 2565 03:19:39

โครงการอนุมัติ

245 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ สสจ.ตาก 44,000.00 นายคัมภีร์ ตันภูมิประเทศ 29 พ.ย. 2565 7 ธ.ค. 2565 09:54:12

โครงการอนุมัติ

246 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ติดตั้งและซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบ้านตาก 21,600.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 27 ธ.ค. 2565 27 ธ.ค. 2565 08:09:09

โครงการอนุมัติ

247 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ติดตั้งและซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบ้านตาก 3,850.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 27 ธ.ค. 2565 27 ธ.ค. 2565 08:14:00

โครงการอนุมัติ

248 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ติดตั้งและซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบ้านตาก 32,000.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 27 ธ.ค. 2565 27 ธ.ค. 2565 08:20:11

โครงการอนุมัติ

249 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ติดตั้งและซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบ้านตาก 23,000.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 27 ธ.ค. 2565 27 ธ.ค. 2565 08:24:20

โครงการอนุมัติ

250 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2566 รพ.สต.ตำบลเกาะตะเภา 83,600.00 นางสาวนิภาพร สายพิรุณ 27 ธ.ค. 2565 27 ธ.ค. 2565 08:31:30

โครงการอนุมัติ

251 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2566 โรงพยาบาลวังเจ้า 214,000.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 27 ธ.ค. 2565 27 ธ.ค. 2565 08:46:09

โครงการอนุมัติ

252 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสอ.แม่สอด 92,100.00 นายอภิสิทธิ์ ประหลาดเนตร 5 ม.ค. 2566 5 ม.ค. 2566 07:30:21

โครงการอนุมัติ

253 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ติดตั้งและซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบ้านตาก 30,000.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 7 ก.พ. 2566 10 ก.พ. 2566 07:47:03

โครงการอนุมัติ

254 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ติดตั้งและซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบ้านตาก 64,000.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 7 ก.พ. 2566 7 ก.พ. 2566 07:27:09

โครงการอนุมัติ

255 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ สสอ.พบพระ 750,870.00 นางสุพัตรา ปัญญา 7 ก.พ. 2566 7 ก.พ. 2566 07:37:56

โครงการอนุมัติ

256 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์งาน รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง ตำบลน้ำรึม 15,000.00 นายปรมินทร์ ทิอุด 7 ก.พ. 2566 10 ก.พ. 2566 07:47:27

โครงการอนุมัติ

257 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 รพ.สต.บ้านห้วยเหลือง รพ.สต.บ้านห้วยเหลือง ตำบลแม่ท้อ 40,000.00 นายวีร์รัตน์ ขลัง 22 มี.ค. 2566 22 มี.ค. 2566 08:05:16

โครงการอนุมัติ

258 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (ink Tank Printer) รพ.สต.บ้านหนองปรือ รพ.สต.บ้านหนองปรือ ตำบลหนองบัวใต้ 24,000.00 นายสรรเพชร รัตนภักดิ์ดีกุล 22 มี.ค. 2566 22 มี.ค. 2566 08:13:43

โครงการอนุมัติ

259 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล โรงพยาบาลอุ้มผาง 138,540.00 นายสมยศ นาเบ้า 22 มี.ค. 2566 22 มี.ค. 2566 08:22:06

โครงการอนุมัติ

260 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่จัน รพ.สต.ตำบลแม่จัน 44,000.00 นางสาวพรรณธร วิใจ 22 มี.ค. 2566 22 มี.ค. 2566 10:12:47

โครงการอนุมัติ

261 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านรี รพ.สต.ตำบลย่านรี 22,000.00 นายสมใจ เริญกาศ 18 เม.ย. 2566 25 เม.ย. 2566 04:07:33

โครงการอนุมัติ

262 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน สถานีบริการสาธารณสุขบ้านอูมวาบ รพ.สต.บ้านอูมวาบ ตำบลบ้านนา 7,500.00 นางสาวแม๊ะพอ เตะเซอ 18 เม.ย. 2566 18 เม.ย. 2566 08:24:27

โครงการอนุมัติ

263 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายางใต้ รพ.สต.บ้านป่ายางใต้ ตำบลสามเงา 52,700.00 นายประเวศ หนุนยศ 18 เม.ย. 2566 18 เม.ย. 2566 08:35:43

โครงการอนุมัติ

264 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินลาดนาไฮ สสช.บ้านหินลาด 22,000.00 นางสาวศิริรักษ์ สาริกาดง 18 เม.ย. 2566 18 เม.ย. 2566 08:42:42

โครงการอนุมัติ

265 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไผ่ รพ.สต.บ้านท่าไผ่ ตำบลยกกระบัตร 75,500.00 นายทินกร ภูผาเวียง 18 เม.ย. 2566 18 เม.ย. 2566 08:58:28

โครงการอนุมัติ

266 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2566 รพ.สต.บ้านเด่นไม้ซุง ตำบลแม่สลิด 50,000.00 นางสาวจันทร์แรม จิตอินทร์ 26 พ.ค. 2566 6 มิ.ย. 2566 07:49:15

โครงการอนุมัติ

267 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2566 รพ.สต.ตำบลแม่สลิด 65,500.00 นางสาวณัฐฎารัตน์ แก้วแสนตอ 26 พ.ค. 2566 19 มิ.ย. 2566 08:12:58

โครงการอนุมัติ

268 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2566 รพ.สต.ตำบลทุ่งกระเชาะ 66,000.00 นางสาววันวิสา ยะเกี๋ยงกำ 26 พ.ค. 2566 6 มิ.ย. 2566 07:53:54

โครงการอนุมัติ

269 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2566 รพ.สต.บ้านห้วยพลู ตำบลท้องฟ้า 59,900.00 นายเลขา โม้พวง 26 พ.ค. 2566 19 มิ.ย. 2566 08:22:39

โครงการอนุมัติ

270 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2566 รพ.สต.บ้านยางโองนอก ตำบลแม่สลิด 23,000.00 นางวรยา นิมิตล้ำ 6 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2566 07:58:10

โครงการอนุมัติ

271 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2566 รพ.สต.บ้านแม่บอน ตำบลตากออก 58,500.00 นางสาวพนารัตน์ บกแก้ว 6 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 08:27:24

โครงการอนุมัติ

272 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2566 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลท้องฟ้า 55,000.00 นายสมชาย สอนไคร้ 6 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 08:30:39

โครงการอนุมัติ

273 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2566 รพ.สต.ตำบลเกาะตะเภา 70,480.00 นางศศิธร ถาวรอ้าย 6 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2566 08:06:19

โครงการอนุมัติ

274 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2566 รพ.สต.บ้านยางโอง ตำบลแม่สลิด 136,600.00 นางสาวกุลชาสรณ์ เอกบาง 6 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2566 08:09:21

โครงการอนุมัติ

275 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2566 รพ.สต.ตำบลตากตก 55,000.00 นางสาวเนตรนภา วงศ์โสมนัสพันธุ์ 6 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2566 08:14:42

โครงการอนุมัติ

276 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2566 รพ.สต.ตำบลท้องฟ้า 40,700.00 นางสาวสิราณี แจ่มเจ๊ก 6 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2566 08:16:59

โครงการอนุมัติ

277 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2566 รพ.สต.บ้านแม่ยะ ตำบลเกาะตะเภา 88,300.00 นางสาวศิริกาณจน์ นกผึ้ง 6 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2566 08:19:23

โครงการอนุมัติ

278 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่จัน รพ.สต.ตำบลแม่จัน 47,200.00 นางสาวพรรณธร วิใจ 6 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2566 08:21:13

โครงการอนุมัติ

279 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2566 โรงพยาบาลวังเจ้า 269,400.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 6 มิ.ย. 2566 13 มิ.ย. 2566 07:06:32

โครงการอนุมัติ

280 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข อ.อุ้มผาง จ.ตาก สสอ.อุ้มผาง 118,390.00 นายสิทธิโชค จงจรูญกิจ 27 มิ.ย. 2566 4 ส.ค. 2566 08:38:55

โครงการอนุมัติ

281 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง สสอ.อุ้มผาง 23,000.00 นายภูษฎา ยมนวกุล 27 มิ.ย. 2566 28 มิ.ย. 2566 03:56:27

โครงการอนุมัติ

282 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสอ.แม่สอด 1,059,000.00 นายธีรพงษ์ นาทะจันทร์ 27 มิ.ย. 2566 18 ก.ค. 2566 03:32:38

โครงการอนุมัติ

283 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) รพ.สต.บ้านชะลาดระฆัง ตำบลโป่งแดง 4,000.00 นางสาวชลธิชา จอยแปลง 27 มิ.ย. 2566 28 มิ.ย. 2566 04:02:26

โครงการอนุมัติ

284 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บบันทึกข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง ตำบลน้ำรึม 73,050.00 นายปรมินทร์ ทิอุด 27 มิ.ย. 2566 10 ส.ค. 2566 03:50:06

โครงการอนุมัติ

285 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เจ้าหน้าที่ใหม่ และทดแทนครุภัณฑ์ชำรุด โรงพยาบาลสามเงา 44,872.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 27 มิ.ย. 2566 28 มิ.ย. 2566 04:08:59

โครงการอนุมัติ

286 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโมโกร ที่อยู่ 199 หมู่ 1 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก รพ.สต.ตำบลโมโกร 62,800.00 นางสาวสุภารัตน์ สุขุมวัฒนะ 27 มิ.ย. 2566 28 มิ.ย. 2566 04:12:06

โครงการอนุมัติ

287 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข อ.อุ้มผาง จ.ตาก รพ.สต.ตำบลแม่ละมุ้ง 88,400.00 นางวันทนา มณีวรรณ 27 มิ.ย. 2566 9 ส.ค. 2566 06:59:42

โครงการอนุมัติ

288 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโสน รพ.สต.บ้านหนองโสน ตำบลย่านรี 8,000.00 นายสุเวทย์ คำปลิว 5 ก.ค. 2566 5 ก.ค. 2566 04:10:00

โครงการอนุมัติ

289 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเก่าที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี และทดแทนครุภัณฑ์ที่เสียหาย โรงพยาบาลสามเงา 199,000.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 18 ส.ค. 2566 18 ส.ค. 2566 03:31:23

โครงการอนุมัติ

290 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Centre) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2566 รพ.สต.ตำบลทุ่งกระเชาะ 22,000.00 นางสาววันวิสา ยะเกี๋ยงงำ 18 ส.ค. 2566 18 ส.ค. 2566 04:01:02

โครงการอนุมัติ

291 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเปิดให้บริการอาคารพระราชทาน 5 ชั้น โรงพยาบาลท่าสองยาง โรงพยาบาลท่าสองยาง 960,000.00 นายเทิดศักดิ์ บุญชู 18 ส.ค. 2566 18 ส.ค. 2566 04:03:14

โครงการอนุมัติ

292 จ้างเหมาติดตั้งระบบบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่ระมาด 112,600.00 นางปฏิมา ศิลา 18 ส.ค. 2566 18 ส.ค. 2566 04:06:08

โครงการอนุมัติ

293 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 24,000.00 นายคัมภีร์ ตันภูมิประเทศ 4 ก.ย. 2566 4 ก.ย. 2566 04:07:33

โครงการอนุมัติ

294 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ สสจ.ตาก 48,000.00 นางฐิติพร จตุพรพิพัฒน์ 4 ก.ย. 2566 4 ก.ย. 2566 04:15:47

โครงการอนุมัติ

295 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้ยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (RAI3E) สสจ.ตาก 24,000.00 นายชำนาญ ปินนา 4 ก.ย. 2566 4 ก.ย. 2566 04:22:10

โครงการอนุมัติ

296 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 รพ.สต.บ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน 24,000.00 นางสาวจิราพร ทุมสิทธิ์ 1 ต.ค. 2566 16 พ.ย. 2566 07:56:59

โครงการอนุมัติ

297 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโจน รพ.สต.บ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน 10,000.00 นางสาวกาญจนา กองฉลาด 2 ต.ค. 2566 16 พ.ย. 2566 07:58:05

โครงการอนุมัติ

298 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กลอง รพ.สต.บ้านแม่กลองใหม่ ตำบลแม่กลอง 22,500.00 นางรัตนา ปันจันทร์ 2 ต.ค. 2566 16 พ.ย. 2566 07:58:28

โครงการอนุมัติ

299 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2566 โรงพยาบาลวังเจ้า 63,180.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 2 ต.ค. 2566 16 พ.ย. 2566 07:58:52

โครงการอนุมัติ

300 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2567 โรงพยาบาลวังเจ้า 183,700.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 21 ธ.ค. 2566 22 ธ.ค. 2566 07:13:17

โครงการอนุมัติ

301 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 24,000.00 นายคัมภีร์ ตันภูมิประเทศ 21 ธ.ค. 2566 22 ธ.ค. 2566 07:21:47

โครงการอนุมัติ

302 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์งาน รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง ตำบลน้ำรึม 16,000.00 นายปริมินทร์ ทิอุด 21 ธ.ค. 2566 22 ธ.ค. 2566 07:26:12

โครงการอนุมัติ

303 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปิงเคลิ่ง ที่อยู่ 288 หมู่ 9 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก รพ.สต.บ้านเปิ่งเคลิ่ง ตำบลแม่จัน 45,800.00 นางสาวชนนน รักชาติ 21 ธ.ค. 2566 22 ธ.ค. 2566 07:29:13

โครงการอนุมัติ

304 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลเพื่อทดแทนของเดิม โรงพยาบาลอุ้มผาง 93,500.00 นายสมยศ นาเบ้า 21 ธ.ค. 2566 2 ม.ค. 2567 09:27:35

โครงการอนุมัติ

305 จัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นไม้ซุง รพ.สต.บ้านเด่นไม้ซุง ตำบลแม่สลิด 17,300.00 นางสาวจันทร์แรม จิตอินทร์ 2 ม.ค. 2567 2 ม.ค. 2567 09:27:11

โครงการอนุมัติ

306 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ สสอ.พบพระ 690,770.00 นางสุพัตรา ปัญญา 29 ม.ค. 2567 5 ก.พ. 2567 03:35:14

โครงการอนุมัติ

307 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2567 โรงพยาบาลวังเจ้า 106,600.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 29 ม.ค. 2567 1 ก.พ. 2567 07:37:11

โครงการอนุมัติ

308 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงานและเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) รพ.สต.บ้านหนองปรือ อ.เมืองตาก จ.ตาก รพ.สต.บ้านหนองปรือ ตำบลหนองบัวใต้ 27,990.00 นายสรรเพชร รัตนภักดิ์ดีกุล 30 ม.ค. 2567 1 ก.พ. 2567 07:40:15

โครงการอนุมัติ

309 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ติดตั้ง และซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบ้านตาก 5,580.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 30 ม.ค. 2567 1 ก.พ. 2567 07:42:15

โครงการอนุมัติ

310 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ติดตั้ง และซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบ้านตาก 4,200.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 30 ม.ค. 2567 1 ก.พ. 2567 07:48:28

โครงการอนุมัติ

311 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 30,500.00 นางบุญธิวา ภารสมบูรณ์ 30 ม.ค. 2567 5 ก.พ. 2567 03:35:48

โครงการอนุมัติ

312 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 24,000.00 นายคัมภีร์ ตันภูมิประเทศ 30 ม.ค. 2567 1 ก.พ. 2567 07:54:46

โครงการอนุมัติ

313 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 92,100.00 นางเนตรชนก แพทย์เพียร 7 ก.พ. 2567 7 ก.พ. 2567 07:26:13

โครงการอนุมัติ