ปี พ.ศ.

จำนวนโครงการทั้งหมด

40

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

14

ไม่อนุมัติโครงการ

0

โครงการอนุมัติ

26