ดูทั้งหมด
รอการตรวจสอบและอนุมัติ
# ชื่อโครงการ หน่วยงาน ราคารวม ผู้รับผิดชอบ วันที่บันทึกโครงการ แก้ไขโครงการล่าสุด สถานะ
1 โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิพท์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก สสอ.เมืองตาก 15,380.00 นางสาวมณกร ครองต๊ะ 26 มี.ค. 2567 29 มี.ค. 2567 03:53:19

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

2 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลสามเงา โรงพยาบาลสามเงา 168,141.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 26 มี.ค. 2567 29 มี.ค. 2567 03:57:05

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) และเครื่องคอมพิวเตอร์ รพ.สต.ตำบลไม้งาม 78,070.00 นางปาริชาติ บุญปาล 29 มี.ค. 2567 29 มี.ค. 2567 03:50:40

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

4 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับอาคารแยกโรค โรงพยาบาลสามเงา 115,430.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 1 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2567 08:54:43

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

5 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 6 ตำบลรวมไทยพัฒนา 92,600.00 นางสาวก้งปอ เพชรคีรีราษฎร์ 1 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2567 08:58:10

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

6 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ สสช.บ้านทรัพย์อนันต์ 18 12,700.00 นางสาวราตรี อรุณนที 1 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2567 09:02:09

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

7 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ สสช.บ้านป่าคาเก่า 37,200.00 นางสาวธนาภรณ์ พงศ์วรเมธี 1 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2567 09:05:51

รอการตรวจสอบและอนุมัติ