ดูทั้งหมด
โครงการอนุมัติ
# ชื่อโครงการ หน่วยงาน ราคารวม ผู้รับผิดชอบ วันที่บันทึกโครงการ แก้ไขโครงการล่าสุด สถานะ
1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 รพ.สต.บ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน 24,000.00 นางสาวจิราพร ทุมสิทธิ์ 1 ต.ค. 2566 16 พ.ย. 2566 07:56:59

โครงการอนุมัติ

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโจน รพ.สต.บ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน 10,000.00 นางสาวกาญจนา กองฉลาด 2 ต.ค. 2566 16 พ.ย. 2566 07:58:05

โครงการอนุมัติ

3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กลอง รพ.สต.บ้านแม่กลองใหม่ ตำบลแม่กลอง 22,500.00 นางรัตนา ปันจันทร์ 2 ต.ค. 2566 16 พ.ย. 2566 07:58:28

โครงการอนุมัติ

4 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2566 โรงพยาบาลวังเจ้า 63,180.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 2 ต.ค. 2566 16 พ.ย. 2566 07:58:52

โครงการอนุมัติ

5 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2567 โรงพยาบาลวังเจ้า 183,700.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 21 ธ.ค. 2566 22 ธ.ค. 2566 07:13:17

โครงการอนุมัติ

6 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 24,000.00 นายคัมภีร์ ตันภูมิประเทศ 21 ธ.ค. 2566 22 ธ.ค. 2566 07:21:47

โครงการอนุมัติ

7 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์งาน รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง ตำบลน้ำรึม 16,000.00 นายปริมินทร์ ทิอุด 21 ธ.ค. 2566 22 ธ.ค. 2566 07:26:12

โครงการอนุมัติ

8 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปิงเคลิ่ง ที่อยู่ 288 หมู่ 9 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก รพ.สต.บ้านเปิ่งเคลิ่ง ตำบลแม่จัน 45,800.00 นางสาวชนนน รักชาติ 21 ธ.ค. 2566 22 ธ.ค. 2566 07:29:13

โครงการอนุมัติ

9 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลเพื่อทดแทนของเดิม โรงพยาบาลอุ้มผาง 93,500.00 นายสมยศ นาเบ้า 21 ธ.ค. 2566 2 ม.ค. 2567 09:27:35

โครงการอนุมัติ

10 จัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นไม้ซุง รพ.สต.บ้านเด่นไม้ซุง ตำบลแม่สลิด 17,300.00 นางสาวจันทร์แรม จิตอินทร์ 2 ม.ค. 2567 2 ม.ค. 2567 09:27:11

โครงการอนุมัติ

11 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ สสอ.พบพระ 690,770.00 นางสุพัตรา ปัญญา 29 ม.ค. 2567 5 ก.พ. 2567 03:35:14

โครงการอนุมัติ

12 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2567 โรงพยาบาลวังเจ้า 106,600.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 29 ม.ค. 2567 1 ก.พ. 2567 07:37:11

โครงการอนุมัติ

13 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงานและเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) รพ.สต.บ้านหนองปรือ อ.เมืองตาก จ.ตาก รพ.สต.บ้านหนองปรือ ตำบลหนองบัวใต้ 27,990.00 นายสรรเพชร รัตนภักดิ์ดีกุล 30 ม.ค. 2567 1 ก.พ. 2567 07:40:15

โครงการอนุมัติ

14 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ติดตั้ง และซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบ้านตาก 5,580.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 30 ม.ค. 2567 1 ก.พ. 2567 07:42:15

โครงการอนุมัติ

15 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ติดตั้ง และซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบ้านตาก 4,200.00 นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา 30 ม.ค. 2567 1 ก.พ. 2567 07:48:28

โครงการอนุมัติ

16 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 30,500.00 นางบุญธิวา ภารสมบูรณ์ 30 ม.ค. 2567 5 ก.พ. 2567 03:35:48

โครงการอนุมัติ

17 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 24,000.00 นายคัมภีร์ ตันภูมิประเทศ 30 ม.ค. 2567 1 ก.พ. 2567 07:54:46

โครงการอนุมัติ

18 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 92,100.00 นางเนตรชนก แพทย์เพียร 7 ก.พ. 2567 7 ก.พ. 2567 07:26:13

โครงการอนุมัติ