พิมพ์โครงการ
โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2563
รพ.สต.บ้านยางโอง ตำบลแม่สลิด

นางวาสนา พันธุ์ศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
055-597338
bantak213@hotmail.com
32,500.00 (สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เงินบำรุง,ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562,เงินบำรุง,งบ QOF ปี 2562