พิมพ์โครงการ
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์เพื่อทดแทนเครื่องที่ไม่สามารถใช้งานได้
โรงพยาบาลสามเงา

นางสาวศรัณยา ต๊ะคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
055-800579,8 ต่อ 351

2,100.00 (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)