พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลวังเจ้า

นางสาวดรุวรรณ คลังศรี
เภสัชกรชำนาญการ
091-8589845
daruwank48@gmail.com
21,500.00 (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เงินบำรุงโรงพยาบาลวังเจ้า