พิมพ์โครงการ
โครงการการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขประจำปี 2562
สสอ.แม่สอด

นายอภิสิทธิ์ ประหลาดเนตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
086-2051235
aompra57@gmail.com
1,348,500.00 (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เงินนิกงบประมาณ(เงินบำรุง)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล