พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลวังเจ้า

นางสาวดรุวรรณ คลังศรี
เภสัชกรชำนาญการ
091-8589845
daruwank48@gmail.com
18,700.00 (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เงินบำรุงโรงพยาบาลวังเจ้า