พิมพ์โครงการ
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2562
โรงพยาบาลวังเจ้า

นางสาวดรุวรรณ คลังศรี
เภสัชกรชำนาญการ
091-8589845
daruwank48@gmail.com
30,180.00 (สามหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เงินบำรุงโรงพยาบาลวังเจ้า