พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
โรงพยาบาลอุ้มผาง

นายสมยศ นาเบ้า
นักวิชาการสาธารณสุข
055-561270-2 ต่อ 112
yot_nb@hotmail.com
350,000.00 (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
เงินประกันสังคม