พิมพ์โครงการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต. พื้นที่อำเภอเมืองตาก จำนวน 14 แห่ง
สสอ.เมืองตาก

นายสรรเพชร รัตนภักดิ์ดีกุล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
085-7717704
LS114@outlook.co.th
301,000.00 (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
งบเสื่อม