พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลพบพระ

นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล
พยาบาลวิชาชีพ
055-569023 ต่อ 213

168,400.00 (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
งบประมาณประจำปี