พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน รพ.สตงบ้านแสม ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
รพ.สต.บ้านแสม ตำบลสามหมื่น

นายมนัส คำคีรีกุล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
096-0524327
107mrmph@gmail.com
2,100.00 (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
เงินบำรุงของสถานบริการ