ปี พ.ศ.

จำนวนโครงการทั้งหมด

25

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

7

ไม่อนุมัติโครงการ

0

โครงการอนุมัติ

18