พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้และเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตอบรับการใช้งานมากขึ้น
โรงพยาบาลสามเงา

นายรัตนชัย พูลประโยชน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
055-549257-8 ต่อ 351

89,000.00 (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เงินบำรุงโรงพยาบาล