พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน รพ.สต.บ้านหนองหลวง ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
รพ.สต.บ้านหนองหลวง ตำบลสามหมื่น

นายบรรเจิด สืบพงศ์ตระกูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
0617984255
banjoet.seub@gmail.com
67,500.00 (หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เงินบำรุงของสถานบริการ