พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สสจ.ตาก

นางวรรณวิมล สมเจริญสิน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
055-518133

269,600.00 (สองแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อย)
แรงงานต่างด้าว