พิมพ์โครงการ
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข ประจำปี 2561
รพ.สต.บ้านห้วยไม้แป้น ตำบลมหาวัน

นายทิวากร หงษ์วิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุข
080-1186549
Bigbuu281@gmail.com
21,950.00 (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)