พิมพ์โครงการ
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข ประจำปี 2561
รพ.สต.บ้านแม่กุใหม่ ตำบลแม่กุ

นายสายันต์ คำพิโล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
055-801818
kumai19@hotmail.co.th
42,900.00 (สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)