พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องที่เสียหายไม่สามารถใช้งานได้
โรงพยาบาลสามเงา

นายรัตนชัย พูลประโยชน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
055-800579,8 ต่อ 351

22,000.00 (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)