พิมพ์โครงการ
โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2560
รพ.สต.บ้านแม่ยะ ตำบลเกาะตะเภา

นางเกตุทิพย์ เชียงคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
086-2153751
bantak205@hotmail.com
29,000.00 (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เงินบำรุง,ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 งบส่วน 10%,งบ QOF ปี 2560