พิมพ์โครงการ
โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2560
รพ.สต.บ้านน้ำดิบ ตำบลสมอโคน

นางเสาร์แก้ว โม้พวง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
055-892120
bantakk212@hotmail.com
58,000.00 (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
เงินลำรุง,ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 งบส่วน 10%,งบ QOF ปี 2560