พิมพ์โครงการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านหนองนกปีกกา
รพ.สต.บ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง

นางณัฐธีมา เจดีย์วุฒิ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
086-2021052
nongnok216@hotmail.com
22,000.00 (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)