พิมพ์โครงการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านวังประจบ
รพ.สต.ตำบลวังประจบ

นายรุ่งโรจน์ จุลภาคี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
087-2011776
h.muangtak213@gmail.com
22,000.00 (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
งบเสื่อม