พิมพ์โครงการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านลานห้วยเดื่อ
รพ.สต.บ้านลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดง

นายพิสิษฐ์ เจ๊กพ่วง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
081-1977241
htak217@gmail.com
21,000.00 (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
งบเสื่อม