พิมพ์โครงการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านลานสอ
รพ.สต.บ้านลานสอ ตำบลวังประจบ

นายสรรเพชร รัตนภักดิ์ดีกุล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
085-7717704
LS114@outlook.com
22,000.00 (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
งบเสื่อม