พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลพบพระ

นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล
พยาบาลวิชาชีพ
055-569023 ต่อ 213

98,300.00 (เก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
งบประมาณประจำปี