พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลพบพระ

นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล
พยาบาลวิชาชีพ
055-569023 ต่อ 123

259,582.00 (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)
งบประมาณประจำปี