พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง ปี 2560
สสอ.ท่าสองยาง

นายโกสินทร์ ยอดแสน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
055589116
kosinph1982@hotmail.com
114,000.00 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เงินบำรุง