การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 10

พิมพ์โครงการ
โครงการจัดซื้อจัดหาระบบกล้องวงจรปิด แบบ IP Camera
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นายสมิทธิ์ เกิดสินธุ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
055-511024

1,300,000.00 (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
เงินบำรุง