พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงซ่อม ปี 2565
รพ.สต.บ้านดงซ่อม ตำบลเชียงทอง

นางดารุณี สุขดี
เจ้าหน้าที่พัสดุ
055-593007
tak_wj@homail.com
8,590.00 (แปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
เงินบำรุง รพ.สต.บ้านดงซ่อม