พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด
โรงพยาบาลแม่ระมาด

นางปฏิมา ศิลา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
055-581229 ต่อ 126
patimasila@gmail.com
278,310.00 (สองแสนเจ็ดหมืนแปดพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)
เงินบำรุง