พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
จัดซืั้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลบ้านตาก

นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
095-3144222
jedtinon.non@gmail.com
127,900.00 (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
งบประมาณประจำปี