พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer)
รพ.สต.บ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน

นางสุรัตนา อินทรฉิม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
095-3454235
K.h.07273@hotmail.com
4,000.00 (สี่พันบาทถ้วน)
เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ