พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลบ้านตาก

นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
095-3144222
jedtinon.non@gmail.com
24,500.00 (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
งบประมาณประจำปี