พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลพบพระ

นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล
พยาบาลวิชาชีพ
055-569023 ต่อ 213

114,190.00 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
งบประมาณประจำปี