พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer)
รพ.สต.บ้านโป่งแค ตำบลวังประจบ

นายวีระวุฒิ กาวีระ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
086-2056350
weerawudh@hotmail.com
5,190.00 (ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ