พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ และทดแทนครุภัณฑ์ที่เสียหาย
โรงพยาบาลสามเงา

นายรัตนชัย พูลประโยชน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
055-549257-8 ต่อ 351

145,740.00 (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
เงินบำรุงโรงพยาบาล