พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูมวาบ
รพ.สต.บ้านอูมวาบ ตำบลบ้านนา

นางสาวแม๊ะพอ เตะเซอ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
085-7149650
571742030@scphpl.ac.th
44,000.00 (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
งบค่าเสื่อม