พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านหินลาด-นาไฮ
สสช.บ้านหินลาด

นางสาวนิภาพร ดีทุกประการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
093-0598411
nipaporn.3791@gmail.com
22,000.00 (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
งบค่าเสื่อม