พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเชียงคา
รพ.สต.บ้านหนองเชียงคา ตำบลยกกระบัตร

นายสมบุญ กาวี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
064-3612111
niwa1608@hotmail.com
22,000.00 (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
งบค่าเสื่อม