พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี
รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลยกกระบัตร

นายไพรัตน์ ได้วงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
086-4597852
samngoa0208@hotmail.com
37,800.00 (สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
งบค่าเสื่อม