พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เชียงราย
รพ.สต.บ้านแม่เชียงราย ตำบลยกกระบัตร

นายชัยวัฒน์ ปะหะระตา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
088-2916909
mohtongsil@gmail.com
27,700.00 ()
งบค่าเสื่อม