พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายางใต้
รพ.สต.บ้านป่ายางใต้ ตำบลสามเงา

นายประเวศ หนุนยศ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
091-8375596
praves_29@hotmail.com
55,400.00 (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
งบค่าเสื่อม