พิมพ์โครงการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านลานสอ อำเภอเมืองตาก
รพ.สต.บ้านลานสอ ตำบลวังประจบ

นายสรรเพชร รัตนภักดิ์ดีกุล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
085-7717704
LS114@outlook.com
29,000.00 (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เงินบำรุง