พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสมง
รพ.สต.บ้านโสมง ตำบลบ้านนา

นางสาวจริยา สุขสบาย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
090-4590679
samong.samngao2557@outlook.com
27,700.00 (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
งบค่าเสื่อม