พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโสน
รพ.สต.บ้านหนองโสน ตำบลย่านรี

นายสุเวทย์ คำปลิว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
086-4498175
suwet_5093@hotmail.com
27,700.00 (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
งบค่าเสื่อม