พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
สสอ.เมืองตาก

นายไพฑูรย์ จิตเนาวรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
098-1626652
h_tak01@hotmail.com
1,276,000.00 (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
งบเสื่อม