พิมพ์โครงการ
โครงการจัดศื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านสระตลุง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
รพ.สต.บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง

นายบุญเทียม ทองคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
081-8866763
็H_212@Windowslive.com
29,000.00 (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เงินบำรุง